Obchodné podmienky

spoločnosti :

spoločnosti :

OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti :


Banskobystrický pivovar, a.s., Sládkovičova 37, Banská Bystrica

IČO : 36 352 802, IČ DPH : SK2022172526
Spoločnosť zapísaná v OR OS v Banskej Bystrici, v oddieli : Sa, vložka č. 953/S

Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia a súkromné osoby po zaregistrovaní (alebo aj bez neho) do internetového obchodu za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v platnom znení. Od 13.6.2014 sa riadi spotrebiteľ aj zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov.

I. Objednávka

1. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
• prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode www.urpiner.shop,
• vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

Minimálna hodnota objednávky je 20 €.

2. Predávajúci je povinný dať kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči napr. e-mailom. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto momentu je objednávka záväzná a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. a zákonom č.102/2014 Z.z., v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku (internetový obchod).
4. Kupujúci má právo stornovať objednávku. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, emailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť: meno, e-mail, číslo objednávky a číslo účtu (ak bola objednávka už hradená). V prípade ak bola kúpna cena za tovar už uhradená, predávajúci vráti finančné prostriedky kupujúcemu do 7 dní odo dňa stornovania objednávky, a to na ním určený bankový účet.
5. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku v prípade, ak kupujúci vo svojej objednávke neuhradil/ v prípade voľby platby pri preberaní tovaru nezaklikol zálohy, podľa článku 4 bod 10, 11, 12 týchto VOP, o čom kupujúceho upovedomí e-mailom. V prípade, ak bola objednávka už uhradená, predávajúci vráti kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu na ním zadaný účet.
6. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku aj v prípade, ak si kupujúci objedná len čapovacie zariadenie a/alebo párty pumpu a neobjedná si k tomu alkoholický/ nealkoholický nápoj v KEG sude. Zapožičanie čapovacieho zariadenia a párty pumpy je možné len spolu s objednávkou alkoholického/ nealkoholického nápoja v KEG sude.
7. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.


II. Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.


III. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov odlišné. Vo všeobecnosti je termín dodávky do 4 pracovných dní po prijatí objednávky. Vo výnimočných prípadoch alebo ak niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.
2. Ak má byť tovar kupujúcemu doručený v týždni, v ktorom realizoval objednávku, je potrebné, aby ju zrealizoval najneskôr do stredy do 12:00. Objednávky na tovar doručené neskôr môžu byť Kupujúcemu doručené až nasledujúci týždeň.
3. Predávajúci doručuje kupujúcemu tovar prepravnou spoločnosťou alebo ambulantným rozvozom len v pracovných dňoch, a to vždy v časoch od 07:00 – 15:30.
4. Osobný odber kupujúceho vo vzorkovej predajni je možný taktiež len v pracovných dňoch, a to vždy nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky najskôr od 12:00 – 15:30. V prípade odberu objednávky neskôr, ako nasledovný pracovný deň, sa kupujúci vystavuje možnému riziku čakania na vydanie objednávky, a to podľa pracovnej vyťaženosti vzorkovej predajne/ zamestnancov predávajúceho.

IV. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu
podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.
2. Kupujúci uhrádza platbu:
- v prípade osobného odberu na vzorkovej predajni - vopred platobnou kartou cez platobnú bránu, v hotovosti alebo platobnou kartou;
- v prípade doručenia tovaru prepravnou spoločnosťou alebo ambulantným rozvozom - vopred platobnou kartou cez platobnú bránu alebo platobnou kartou pri doručení tovaru.
3. V prípade, ak je objednávka doručovaná prostredníctvom prepravnej spoločnosti alebo ambulantného rozvozu, je k cene tovaru účtované prepravné v hodnote 7 €, ak na stránke nie je uvedené inak. Počas špeciálnych akcií (napr.: akcia 2 + 1) sa môže hodnota prepravného odvíjať od hmotnosti doručovaného tovaru a môže byť navýšená (platí pre doručovaný tovar s hmotnosťou nad 50 kg).
4. V prípade osobného odberu prepravné účtované nie je.
5. V prípade platby na dobierku je účtovaný poplatok za dobierku v hodnote 1 €.
6. V prípade platby v hotovosti alebo platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
7. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
8. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
9. Predávajúci požaduje od kupujúceho zálohovú platbu za obalový materiál KEG, za vypožičanú párty pumpu a za vypožičané výčapné zariadenie, a to podľa aktuálneho cenníka uvedeného na stránke e-shopu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
10. Kupujúci je povinný v prípade zakúpenia alkoholického/ nealkoholického nápoja uhradiť spolu s kúpnou cenou zaň aj zálohu za obalový materiál KEG (sud). Uhradená záloha za obalový materiál KEG bude kupujúcemu vrátená v hotovosti pri vrátení obalových materiálov do vzorkovej predajne.
11. Kupujúci je povinný v prípade uhradenia poplatku za prenájom párty pumpy uhradiť aj zálohu za jej vypožičanie. Záloha za vypožičanie párty pumpy bude kupujúcemu vrátená v hotovosti vo vzorkovej predajni za predpokladu, že si kupujúci prevzal párty pumpu osobne vo vzorkovej predajni spolu s objednaným tovarom. Pri prevzatí párty pumpy je kupujúci povinný podpísať s predávajúcim „Dohodu o zapožičaní párty pumpy").
12. Kupujúci je povinný v prípade uhradenia poplatku za prenájom čapovacieho zariadenia uhradiť aj zálohu za jeho vypožičanie. Záloha za vypožičanie čapovacieho zariadenia bude kupujúcemu vrátená v hotovosti vo vzorkovej predajni za predpokladu, že si kupujúci prevzal čapovacie zariadenie osobne vo vzorkovej predajni spolu s objednaným tovarom). Pri prevzatí čapovacieho zariadenia je kupujúci povinný podpísať s predávajúcim „Dohodu o zapožičaní čapovacieho zariadenia").
13. Ak kupujúci vráti párty pumpu/výčapné zariadenie poškodené, je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho úhradu nákladov, ktoré boli účelne vynaložené na opravu poškodenej párty pumpy/výčapného zariadenia. V takomto prípade je kupujúci povinný uhradiť účelne vynaložené náklady do 7 dní odo dňa doručenia ich vyčíslenia na účet uvedený predávajúcim vo vyčíslení.
14. Ak kupujúci párty pumpu/výčapné zariadenie nevráti, je povinný uhradiť predávajúcemu obstarávaciu (plnú) hodnotu nevrátenej párty pumpy/výčapného zariadenia do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na úhradu, a to na účet určený predávajúcim.


V. Dodanie a prevzatie tovaru

1. Tovar je kupujúcemu doručený:
• prostredníctvom prepravnej spoločnosti na adresu určenú kupujúcim v objednávke,
• osobným odberom v prevádzke predávajúceho, ktorá sa nachádza v sídle spoločnosti.
Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.

2. Doručenie vybraného tovaru – sud, párty pumpa a čapovacie zariadenie – nie je možné realizovať prostredníctvom prepravnej spoločnosti.
3. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s pracovníkom kuriérskej spoločnosti spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie zásielky nebudú akceptované. V takomto prípade nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
4. Predávajúci zodpovedá za tovar až po okamih jeho prevzatia kupujúcim, kedy nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento prevezme všetky časti objednaného tovaru a prevzatie tovaru písomne potvrdí.
5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie objednaného tovaru zavinené prepravcom. Za poškodenie alebo zničenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Uvedené situácie rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po nahradení všetkých škôd prepravcom.
6. Vzhľadom na to, že niektoré produkty sú alkoholické nápoje, pri preberaní tovaru môže byť kupujúci vyzvaný k preukázaniu plnoletosti (18 rokov) predložením občianskeho preukazu. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať tovar, ktorým je alkoholický nápoj osobe, ktorá sa nepreukáže dokladom a je podozrenie, že 18 rokov ešte nemá. Nedodanie tovaru z takéhoto dôvodu sa nepovažuje za porušenie povinností zo strany predávajúceho.
7. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar ani po druhej výzve, predávajúci môže tento tovar, v prípade záujmu iného kupujúceho, následne predať. V prípade, ak bude predávajúci postupovať podľa predošlej vety, je povinný vrátiť kupujúcemu len kúpnu cenu za tovar (náklady na dodanie tovaru sa považujú za účelne vynaložené náklady predávajúceho a kupujúcemu sa nevracajú), a to prevodom na kupujúcim zvolený bankový účet.
8. Predávajúci vystaví kupujúcemu, ktorý si tovar odoberie osobne vo vzorkovej predajni a uhradí ho v hotovosti alebo kartou príjmový doklad (účtenku) a vo zvyšných prípadoch vystaví vždy daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho alebo priložený k dodávanému tovaru. Príjmový doklad (účtenka) je fyzickej osobe spotrebiteľovi priložená k dodávanému tovaru.
9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.


VI. Odstúpenie od zmluvy


1. Zo strany predávajúceho:
- Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.


2. Zo strany kupujúceho:

- Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho, a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa.
- Tovar by mal byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe, v pôvodnom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne opotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, vymáhať od spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu percentuálne opotrebenie tovaru, ktoré posúdi predávajúci a to prípade vyexpedovania tovaru spotrebiteľovi, kedy spotrebiteľ tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ustanovenia § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade ak sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.
- Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade, ak sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie.
- Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorú je umiestnený na internetovej stránke e-shopu predávajúceho. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.


VII. Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.


VIII. Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).


IX. Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil
s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti a porušenia zmluvy. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 13.05.2021

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie